Det hände för hundra år sedan – 1919

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1919”

Då vi inte heller för detta år lyckats finna en trycksak så återges texten som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits. Den enda, någorlunda samtida, bild vi lyckats hitta är tagen från ett brevhuvud. Bilden föreställer Villa Rydbo i Backamo, efter tillbyggnaden 1917-1918. Trevlig läsning!

STYRELSEBERÄTTELSE
över
Odd Fellows Barnkoloni’s verksamhet 1919.

Över verksamheten under det gångna året får styrelsen för Odd Fellows Barnkoloni avgiva följande redogörelse.

Från Lägret Gothias beklädnadskommitté har styrelsen haft nöjet mottaga 1015 Kronor, att i koloniens räkenskaper bokföras som “Beklädnads fond” och vars avkastning skall användas för anskaffande av kläder åt de koloniens skyddslingar, som härav äro i behov. Vidare har styrelsen haft den stora glädjen att från Lägret Gothias kommitté för yttre och inre välgörenhet få med anledning av Ordens 100-årsdag mottaga 1500 Kr. för att under året användas till en särskild koloni för barn från hem, vilka härjats av spanska sjukan.

Verksamheten har därför kunnat omfatta tvenne kolonier, en under tiden 14 Juni – 24 Juli, eller 40 dagar, och en från 28 Juli – 27 Augusti, eller 30 dagar.

Den 1:a kolonien, som omfattat 32 barn, 18 gossar och 14 flickor, de flesta i skolåldern, har liksom föregående år föreståtts av fröken Kerstin Lere, som även varit behjälplig vid uttagning av barnen.

Om denna koloni har föreståndarinnan lämnat följande berättelse.

“Det är nu femte sommaren undertecknad fått taga hand om Odd Fellows skyddslingar, denna gång en skara på 32 stycken: 18 gossar och 14 flickor. Från den 14 Juni – 24 Juli ha dessa barn haft en härlig tid å det vackra Rydbo.

Barnen ha i år varit mer än vanligt krya och inte heller lidit så många fotskador som eljest, detta emedan de begagnat gamla träbottnade skodon eller trätofflor.

Även denna sommar har kolonien fått presenter, nämligen en hel del värdefullt husgeråd från Rosenlunds Bosättningsmagasin (innehavare H. G. Strandh).

Då undertecknad nu lämnar detta arbete, som under de gångna somrarna blivit mig allt mer kärt, vill jag begagna tillfället, att till koloniens styrelse få frambära mitt varma och vördsamma tack för det stora förtroende, som visats mig och som varit mig till sådant stöd och uppmuntran.

Göteborg i Augusti 1919
Kerstin Lere.”

Efter upplösningen av denna koloni lämnade fröken Lere befattningen som föreståndarinna; en befattning som hon under fem år innehaft och på ett i allo förtjänstfullt sätt skött. Det är styrelsen en kär plikt att till henne uttala ett varmt tack för det stora intresse och den goda omvårdnad, hon under den gångna tiden egnat koloniens skyddslingar samt för den hjälp, hon lämnat styrelsen både vid utrustningen och vid uttagningen av barnen.

Den 2:dra kolonien, som omfattat 14 barn, 6 gossar och 8 flickor, de flesta under skolåldern, har föreståtts av fröken Sigrid Bagge, numera anställd som lärarinna i Karlstad.

Ur föreståndarinnans berättelse må anföras följande:

“Måndagen den 28 Juli anträdde kolonien resan till Backamo. Hemfärden företogs onsdagen den 27 Augusti. (En fyraårig gosse måste dock redan efter sju dagar hemsändas, då han led av stark hemlängtan och alla försök att lugna honom och förmå honom kvarstanna i kolonien voro fruktlösa). Väderleken var under nämnd tid icke den bästa. Rikligt soliga och varma dagar hade vi sällan, men däremot så många fler blåsiga och regniga dagar. Till följd av den kyliga väderleken vågade jag ej låta barnen bada så ofta, som önskligt hade varit, av fruktan att de skulle förkyla sig. Det ombytliga och kalla vädret gjorde sig mest kännbart i slutet av Augusti månad, då särskilt nätterna voro mycket kalla och då såväl barnen som vi äldre med svårighet kunde hålla oss varma i våra bäddar.

Barnens uppförande har med ett par undantag varit jämförelsevis gott. De större barnen ha sysselsats med bärplockning, ved och vattenhämtning och dylikt. Alla barnen roades för övrigt med lekar och voro mycket glada och intresserade, när de under föreståndarinnans uppsikt fingo roa sig med koloniens leksaker eller lyssna till när föreståndarinnan berättade eller läste roliga sagor. Sång och uppläsning av små dikter förekom rätt ofta.

Barnen hade alla med ett par undantag frisk aptit och ökade i vikt i medeltal 1,75 kg.”

Beträffande underhållskostnaderna för de båda kolonierna, hänvisas till nedanstående tabellariska uppställning.

Under hösten har en del målningsarbeten blivit utförda och av styrelsen besiktigats och godkänts den 12 Oktober. Vid detta tillfälle inköpte styrelsen av lägenhetsinnehavaren Axel Olsson ett markområde av c:a 110 kvadratmeter, gränsande till koloniens tomt, för 400 kronor. Genom detta jordförvärv erhålles en jämn och solig lekplats för barnen och en jämnare väg från inkörssidan samt plats för trädplantering. I köpet ingår även rätt till fri gångstig över grannens mark, varigenom en kortare väg upp till heden och badplatsen vunnits.

Den ekonomiska ställningen av årets verksamhet samt Koloniens ställning den 31 December 1919 framgår av efterföljande redogörelse.

Som framgår av förestående har verksamheten under året givit en förlust av Kronor 760:67. Den ekonomiska ställningen är dock fortfarande god och styrelsen tillåter sig härmed till alla givarne frambära ett varmt tack för deras offervillighet och på samma gång uttala den förhoppningen att intresset för barnkolonien allt jämt måtte tillväxa, så att Odd Fellows verksamhet på detta område av människokärlekens vida arbetsfält måtte kunna utsträckas.

Göteborg i Maj 1920

Tabeller

 1:sta kolonien2:dra kolonien
Arvoden325:--215:--
Vedhuggning & handräckning14:40
Resor, frakter, skjutsar175:28220:81
Inventarier5:65
Tvätt och rengöring25:34
Sjukvård15:3513:95
Hushålls utgifter2102:37923:34
Diverse16:5654:53
Summa Kronor2679:951427:63
Underhållskostnad pr barn83:75101:97
Underhållskostnad pr barn & dag2:093:40
Viktökning största5,7 kg.2,5 kg.
Viktökning minsta0,5 kg.0,9 kg.
Viktökning i medeltal2,9 kg.1,8 kg.
InkomsterUtgifter
Årsbidrag2925:66Hushållskonto4330:62
Div.inkomster1746:88Omkostnadskonto610:89
Räntor108:66Underhållskostnader600:--
Förlust å verksamheten760:97
Kr. 5541:51Kr. 5541:51
Byggnadsfonden
Inbetalt300:--
TillgångarSkulder
Innestående i Gbgs & Bohus Läns Sparbank
bok N:o 164684
228,06Byggnadsfondens Konto19875:--
bok N:o 1687121127:83Beklädnadsfondens Konto1723:94
bok N:o 1767141723:94Årsbidragskonto261:48
Fastighets Konto16913:92Kassaförvaltarens Konto111:05
Inventarier1977:72
Kr. 21971:47Kr. 21971:47