Det hände för hundra år sedan – 1922

Barngruppen anländer – tidigt 1900-tal

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1922”

Texten återges som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits. Bilden är tyvärr inte daterad och troligen av något senare datum än det aktuella året. Dock visar den hur det kunde se ut när kolonigästerna anlände till kolonin med sin packning. Notera också statistiken över viktuppgång bland barnen. Detta ansågs vara viktigt, då många stadsbarn på denna tid hade en undermålig kosthållning. På kolonien fick man chansen att “äta upp sig” och leva hälsosamt. Intressant är även specifikationen över utgifterna, där vi bl.a. får veta att sommarens sylt kostade 9:50 och fisken 13:55. Det var lite andra livsmedelspriser på den tiden.

Trevlig läsning!

STYRELSEBERÄTTELSE
över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet under år 1922.

Över verksamheten under året 1922 får styrelsen för Odd Fellows Barnkoloni avgiva följande berättelse.

På grund av den ovisshet rörande de finansiella förutsättningarne, som yppade sig vid tiden för koloniverksamhetens planering, beslöt styrelsen att för året anordna endast en koloni för barn i skolåldern.

En principfråga angående koloniens verksamhet, som framfördes från trenne av logerna i samband med anslagsbeviljandet, vållade denna osäkerhet. Frågans avgörande blev visserligen framskjutet, och Lägrets och fyra Logers sedvanliga anslag ingingo ävensom de enskilda brödernas bidrag i ungefär samma utsträckning som föregående år; men tiden var då för långt framskriden, för att kunna tänka på en tidig småbarns koloni i likhet med den, som under de två föregående åren anordnats för barn, som ej uppnått skolåldern.

På grund av denna inbesparing kunde emellertid barnens antal denna gång utökas ända till 40 stycken, 23 gossar och 17 flickor, och kolonivistelsen utsträckas från 1 Juli till 17 Augusti eller i 6½ vecka.

Till föreståndarinna för kolonien lyckades Styrelsen även för denna sommar förvärva Fröken Hilma Eriksson, vilken under de två föregående åren så förtjänstfullt dokumenterat sig för denna befattning.

Hälsotillståndet under kolonitiden var, enligt Fröken Erikssons rapport, ganska gott utom i ett par enstaka fall. En av de mindre flickorna måste redan efter 14 dagars vistelse å kolonien skickas till barnsjukhuset, och ett par fall av blodförgiftning förekommo, vilka dock voro av kort varaktighet och förlöpte lyckligt.

Barnens uppförande var i stort sett tillfredsställande. Alla flickorna stå i rapporten med betyget “mycket gott” och gossarna med betyget “gott”.

Hälsotillståndet under kolonitiden var, enligt Fröken Erikssons rapport, ganska gott utom i ett par enstaka fall. En av de mindre flickorna måste redan efter 14 dagars vistelse å kolonien skickas till barnsjukhuset, och ett par fall av blodförgiftning förekommo, vilka dock voro av kort varaktighet och förlöpte lyckligt.

Barnens uppförande var i stort sett tillfredsställande. Alla flickorna stå i rapporten med betyget “mycket gott” och gossarna med betyget “gott”.

Barnens viktökning utgjorde:

Största ökningen 3,7 kg.
minsta ökningen 0,3 kg.
i medeltal 1,8 kg.

De direkta kostnaderna för årets koloni har varit:

  • Hushållsutgifter Kr. 1096:49
  • Arvoden Kr. 594:–
  • Resor, frakter och skjutsar Kr. 247:10
  • Bränsle Kr. 88:–
  • Sjukvård Kr. 69:10
  • Diverse, såsom telefon m.m. Kr. 146:12
  • Arbetskostnader, rengöring, m.m. Kr. 115:60

Kronor 2356:41

Alltså för dag och barn Kr. 1:25, mot Kr. 1:78 1921 för två kolonier och Kr. 2:30 1920 för 2 kolonier.

Till detta gynnsamma ekonomiska resultat torde i ej så obetydlig mån ha’ bidragit de mer än vanligt rikliga gåvor in natura, varmed flera bröder ihågkommit kolonien, och begagnar styrelsen tillfället att härmed till dessa bröder framföra ett varmt tack.

På grund av kolonibarnens ökning anförskaffade Styrelsen ett kompletterande antal sängar och annan utrustning. Nya madrasser till samtliga sängar blev även nödvändigt att i år gå i författning om. Dessutom har kostnader nedlagts på förbättring och tillökning av avloppsledningen från köket, dränering av ett sankt område invid norra gaveln, rödjningsarbeten m.m.

Tabeller

Ägg, smör, mjölk & ostKr.447:52
KöttvarorKr.74:47
Bröd & bakningKr.33:30
GrönsakerKr.9:10
SyltKr.9:50
FiskKr.13:55
SpecerierKr.509:05
DiverseKr.117:22
Skjutsar & transporterKr.86:--
Tåg- & spårvagnsbiljetterKr.146:60
BränsleKr.88:--
SkomakareKr.3:--
Telefon & PortoKr.16:90
Läkare & ApotekKr.69:10
Arbetskostnader, rengöring m.m.Kr.115:60
FrakterKr.14:50
LönerKr.594:--
Inackordering för fr. ErikssonKr.9:--
Kronor2356:41
Koloniverksamheten utöfvades i 47 dagar och utgör således kostnaden per dag och barn ca. Kronor 1:25.
InkomsterUtgifter
Årsbidrag av Lägret "Gothia"Kr. 600:--för årets koloniverksamhetKr. 2356:41
Årsbidrag av Logen "Gustaf II Adolf"Kr. 300:--Diverse omkostnaderKr. 833:65
Årsbidrag av Logen "Axel Oxenstierna"Kr. 200:-för underhåll av FastighetenKr. 102:55
Årsbidrag av Logen "Hemdall"Kr. 200:--ÖverskottKr. 1647:12
Årsbidrag av Logen "Lennart Torstenson"Kr. 200:--
Årsbidrag av Div. Brr. (därav Kr. 10:- för 1923)Kr. 3210:--
RäntorKr. 229:73
Kr. 4939:73Kr. 4939:73
TillgångarSkulder
FastighetenKr. 17.500:--ByggnadsfondenKr. 20.500:--
InventarierKr. 2.500:--BeklädnadsfondenKr. 1003:94
Innestående å Göteborgs & Bohus Läns SparbankKr. 2.744:36DispositionsfondenKr. 300:42
Obligations-kontoKr. 2.000:--"Donationsfonden av den 7 Mars 1921"Kr. 2.071:35
Kr. 24.744:36Kr. 24.744:36

"Donationsfonden av den 7 Mars 1921" ränteinkomst för år 1922 utgör Kr. 145:10, vadan denna fonds kapitalbehållning per den 31/12 1922, såsom angivits, utgör Kr. 2.216:45 och redovisas sålunda:

2 st. Svenska Tändsticksaktiebolagets 7% Obl. av 1921 å Kr. 1.000:--

Innestående å Göteborgs & Bohus Läns Sparbank Kr. 216:45