Odd Fellows Barnkolonier – en kort historik

 • 1915 – Koloni på Ramholmen, Skaftö –
  Odd Fellow bekostade verksamheten (2 077 kronor första året).
 • 1916 – Villa Rydbo, Backamo, köptes för 3 500 kronor
 • 1923 – Två kolonier varav en hyrdes. Den ena var endast för barn till Odd Fellow medlemmar.
 • 1933 – Rönn köptes för 29 000 kronor (Rydbo såldes för 5 000 kronor)
 • 1947 – Buagården förvärvas
 • 1964 – Samarbetet med Göteborgs stad startade, Rönn hyrdes ut till dem.
 • 1990 – Även Bua uppläts åt Göteborgs socialförvaltning.
 • 1992 – Samarbetet med Odd Fellowhjälpen i Västra Sverige startade.
 • 1999 – Rönn såldes till Waldorfskolan för 700 000 kronor (med förbehåll om sommarkoloni där under 10 år framåt.)
 • 2000 – Den nya handikappanpassade Buagården invigs.
 • 2002/03 – Badplatsen upprustades och ny handikappanpassad brygga färdigställdes.
 • 2004 – Fortsatt upprustning, med bl.a. ny snickarbod.
 • 2005 – Nya fönster, ny fasadbeklädnad, tilläggsisolering och ny stor altan på huvudbyggnaden.
 • 2007 – Reparations- och dräneringsarbeten på intendenthuset
 • 2008 – Modern avloppsreningsanläggning
 • 2009 – Isolering av vinden i huvudbyggnaden
 • 2010 – 95-års jubileum
 • 2011 – Luftvärmepump, brandtrappa och nytt tak på huvudbyggnaden
 • 2014 – Nytt kök till Buagården, matsalen får fler platser.
 • 2015 – Nytt yttertak och panel på intendentbostaden; Bredbandsanslutning med WiFi; Ombyggnad av huvudbyggnaden (ny el, brandlarm, brandsäkring m.m.)
 • 2016 – Nytt underhållsfritt staket runt tomten framför huvudbyggnaden; Huvudbyggnadens är brandsäkradoch godkänd (hotellklass).
 • 2017 – Nytt underhållsfritt altanräcke, i rostfritt stål och härdat glas, på huvudbyggnaden
lndustrialiseringen av Sverige, som tagit ordentlig fart vid årtiondena runt sekelskiftet, orsakade en väldig flyttvåg från landsbygden till våra städer. Bristen på bostäder skapade trångboddhet och allmänt dåliga uppväxtförhållanden för många barn. Möjligheten att med egen kraft skaffa dessa barn en behövlig och stärkande vistelse på landet under de skolfria sommarmånaderna, var för de flesta arbetarfamiljer en omöjlighet. För att i någon mån råda bot på detta, växte under denna tid fram i landet en barnkolonirörelse, vars uppgift var att bereda barnen en lantlig sommarvistelse.

Inom Odd Fellow i Göteborg hade diskuterats möjligheten för logerna att bidra till barnkoloniverksamhet, – något som väl passade in i Ordens filantropiska verksamhet. Detta ledde fram till att Odd Fellow år 1915 bekostade verksamheten för den koloni som Föreningen for Barnbespisning och Skollovskolonier drev på Ramholmen på Skaftö i Bohuslän. Kostnaderna, som helt täcktes av den då ännu
existerande Odd Fellows Nödhjälpskommitté, uppgick till 2 077 kronor vari ingick såväl utrustning som hushållskostnader.

Redan följande år svarade Odd Fellow själva för drift och administration av barnkolonin, som detta år var förlagd till gården Slätthult i Ellös på Orust. Broder Hugo Bruzewitz, som var ordförande i kolonistyrelsen från starten 1915 och ända fram till 1942, hade under vintern 1915-1916 företagit en resa i Bohuslän för att hitta en lämplig plats för barnkolonin och fann denna plats på Orust.

År 1916 förband sig Lägret att årligen under tre år framåt bidra med 300 kronor och varje loge beslöt att bidra med ett årsbelopp av 100 kronor. Dessutom var givmildheten mycket stor bland enskilda bröder. I maj månad 1916 hade kolonistyrelsen inköpt villan Rydbo vid Backamo for 3 500 kronor. Villan ändrades och tillbyggdes för att passa den nya verksamheten. Den 19 juni 1917 tog 30 barn under fröken Kerstin Leres ledning kolonin i besittning.

I verksamhetsberättelsen kan läsas att sommaren blev mycket vacker med mestadels solsken. Härigenom kom hälsotillståndet bland barnen att bli enastående. Inte ett enda sjukdomsfall inträffade i motsats till året före, då sjukdomar svårt hade härjat bland barnen.

Följande år, 1918, blev ett minnesrikt år för de barn som då vistades på Rydbo. Barnen hade nämligen fått hälsa på Konungen och Drottningen vid kungaparets resa i Bohuslän. Landshövding von Sydow hade burit in kolonins minsta flicka i bilen till Drottningen, varvid flickan överlämnat en bukett ängsblommor till Hennes Majestät.

År 1919 anslog Lägret Gothia 1 500 kronor för att barn som drabbats av spanska sjukan skulle beredas kolonivistelse. Detta år kom därför två omgångar barn att vistas på kolonin Rydbo, vilket också skedde under de nästföljande två åren. Men år 1922 hade det varit vissa svårigheter att samla in erforderliga medel, varför kolonin återgick till en kull, som emellertid hade utökats till 40 barn, från tidigare omkring 30.

1923 lanserades delvis en ny giv i barnkoloniverksamheten. Vid en konferens med representanter för logerna bestämdes, att två kolonier skulle drivas av Odd Fellow.

Den ena som hittills för barn från familjer i små omständigheter. Den andra som sommarhem för barn till Odd Fellow-bröder, där bröderna skulle kunna bereda sina barn en kortare sommarvistelse.

Broder Holger Carling upplät kostnadsfritt under åren 1923-1925 rum på sin egendom Boarp vid Varnumskulle i Varnums socken.

Under de följande åren hölls sommarhemmet till på skilda orter, där lokaler hyrdes, men år 1933 inköptes fastigheten Rönn, Slussen, Orust för 7 000 kronor. Fr.o.m. påföljande år inrymdes därför sommarhemmet i egen fastighet, där verksamheten  bedrevs oförändrat t.o.m. 1940. Sistnämnda år hade sommarhemmet endast haft 20 barn, mot tidigare upp till 80 st under tidigare år med kortare eller längre vistelsetider. Följande år fick därför även Rönn karaktären av barnkoloni för barn till mindre bemedlade föräldrar. Under krigsåren 1942-1945 uppläts Rönn som barnhem för finska barn. Kostnaderna för barnhemmet bestreds helt av Odd Fellow.

Ända fram till 1961 drev Odd Fellow de båda kolonierna i egen regi, men år 1962 hyrdes Rönn ut till Föreningen för Utvecklingsstörda Barn och 1964 hyrdes Rönn ut till Göteborgs Socialförvaltning, som sedan dess (numera under SDN’s regi) sommartid bedriver koloniverksamhet för utvecklingsstörda och autistiska barn. Under övriga delen av året är Rönn från år 1995 en skola som drivs av Föreningen för Waldorf-pedagogik. Först hyrde föreningen fastigheten men köpte den år 1999. I Köpekontraktet står dock att fastigheten får utnyttjas till barnkoloniverksamhet under 10 år framåt.

Kolonin på Backamo drevs under alla år på i stort sett samma sätt. Kolonin var alltid fullbelagd och ansökningarna från dem som ville vistas där var många. Endast en del av alla de som sökte varje år, kunde beredas plats. Kolonin började med åren bli omodern och otidsenlig.

År 1947 såg kolonistyrelsen sig om efter ny lokal. De fann en sådan i gården Bua på Bokenäset i Skaftö kommun i Bohuslän, som inköptes för 29 000 kronor. Rydbo såldes därför för 5 000 kronor, ett pris som kanske ansågs lågt, men byggnaden, som såldes i befintligt skick, var i stort behov av kostsamma underhållsarbeten.

Allt sedan dess har barnkoloniverksamheten bedrivits varje sommar på Bua – till en början i egen regi med ca 40-50 barn under en 8-veckorsperiod. Under senare år har verksamhet skett i samarbete med olika sociala myndigheter och med mindre barngrupper, ca 20-25 st under 4 veckor.

Sedan 1992 har Odd Fellowhjälpen i Västra Sverige varje sommar tagit emot ca 25-30 barn. De första åren var det polska barn och efter år 2000 blev det barn från Litauen. Denna verksamhet bedrivs helt ideellt av frivilliga bröder och systrar och barnen är där under 3 veckor.

Stadsdelsnämnden Tynnered utnyttjar sedan flera år kolonin for utvecklingsstörda och autistiska barn.

Under de senaste åren har mycket arbete och kostnader lagts ned för att förbättra standarden på kolonin. Bl.a. har köket byggts om med bl.a. ny ventilation, nya kylskåp och frysskåp, stekhäll, diskmaskin m.m. Duschutrymmena i källaren har totalrenoverats och ny handikapptoalett har installerats. Mycket av detta arbete har skett med hjälp av gåvor från loger och enskilda bröder och systrar, som
också bidragit med manuellt arbete.

Det var ekonomiska skäl som gjorde att kolonin Rönn på Slussen såldes för 700 000 kronor år 1999. Vi hade helt enkelt inte råd att bekosta nödvändig upprustning även av denna fastighet. Pengarna användes nu för att rusta upp Buakolonin.

Det gamla annexet revs och ett nytt helt handikappanpassat byggdes. Detta invigdes den 27 maj år 2000 och är en byggnad i två plan på 300 kvadratmeter. Den innehåller 10 rum med två sängplatser vardera, tre handikapptoaletter varav två med dusch och ett allrum på 50 kvadratmeter. Samtidigt passade vi på att göra en ny veranda på huvudbyggnaden. En hel del markarbeten behövde göras och totalkostnaden för allt detta blev ungefär 2 500 000 kronor.

Åren 2002 – 2003 rustades badplatsen upp och en ny handikappanpassad brygga gjordes.

År 2004 -2005. Huvudbyggnaden får nya fönster, tilläggsisolering och ny fasadbeklädnad.

Sedan annexet färdigställts, blev det aktuellt att se över de äldre byggnaderna. Dessa var i behov av ommålning och delar av ytterpanelen på huvudbyggnaden behövde bytas ut.I samband med att dessa åtgärder skulle ske, ställdes förslag från presidiet att
tilläggsisolera huvudbyggnaden samt att byta ut samtliga fönster för att minska kostnaden för uppvärmning. Styrelsen beslutade enl. presidiets förslag och arbetet med huvudbyggnaden påbörjades under dec. 2004.

På förslag av br. Lars-Erik Johansson i logen nr 47 Gullmarn, anordnades sponsring av bräder för ytterklädsel genom att bröder och systrar fick ”köpa” brädor, och därmed få sitt namn inskrivet på desamma. På detta sätt fick man in ett bidrag på ca 70 000 kr.
Under arbetets gång beslöts att bygga en balkong längs fasaden av huvudbyggnaden med anslutning till redan befintlig uteplats på gaveln. Arbetet med huvudbyggnaden färdigställdes i huvudsak under 2005 med smärre kompletteringsarbeten under 2006.

Under våren 2004 gjordes en utbyggnad av snickarboden om 15 m2, bl. a. för att få plats för gräsklipparen.

Förutom arbeten med byggnaderna har också omfattande åtgärder vidtagits för den yttre miljön. För att minska risken för barnen, har satts upp ett ca 125 m långt staket som skydd.

Miljömyndigheterna ställer stora krav på denna typ av verksamhet. En modern avloppsreningsanläggning måste installeras. År 2008 genomfördes detta till en kostnad om 600 000 kronor. Till detta erhölls bidrag med 300 000 kronor från Lägret Nr 4 Gothia.

Stiftelserna Odd Fellow-hjälpen och Odd Fellows Barnkoloni Buagården beslutar att gå tillsamman och arbeta för gemensamt mål.

År 2009 genomfördes isolering av hela vinden för att minska uppvärmningskostnaderna.

2011 installerades Luftvärmepumpar i båda husen, nya brandtrappor blev nödvändigt efter besök av brandmyndigheterna.

Nytt TAK fick huvudbyggnaden efter att man i logerna sålt Andelsbevis på takpannor för 100:- kronor. Det såldes 1400 andelsbevis. Taket kostade 210.000 kronor.