Det hände för hundra år sedan – 1918

Ur “Styrelseberättelse öfver Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1918”

Då vi, för detta år, inte lyckats finna en trycksak (kanske gjordes det ingen?) så återges texten som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits, till förtret för vissa men glädje för många. Inte heller har vi hittat några bilder. Därför har vi valt en bild som visar kolonilivet året 1935. Trevlig läsning!

“Vid uttagningen af barnen till 1918 års koloni har styrelsen som förut biträdts af fröken Kerstin Lere, som äfven förestått denna liksom de föregående årens, och följer här föreståndarinnans berättelse öfver andra året på Rydbo:

Rydbo har även denna sommar bebotts av ett 30-tal barn, 15 gossar och 15 flickor, som där tillbragt 50 stärkande sommardagar.
Fast vädret kunde varit gynnsammare, har barnen likväl tagit upp sig ofantligt. Med de stora utrymmen, kolonien nu förfogar över, ha barnen även i regnväder haft en utmärkt tillflyktsort för sina måltider och lekar, delas å stora öppna verandan, dels i lekstugan.
De har också varit vid god hälsa. Endast en liten gosse måste efter 14 dagar lämna kolonien för varblidning i huvudet. I hans ställe kom en större pojke, Helge Hammarén, snäll och präktig. Hans lilla syster var redan förut å kolonien och det blev stor glädje, när syskonen möttes.
Barnens största och gladaste minne från i år var nog söndagen den 7 Juli, då de fingo hälsa kungen och drottningen med sång vid deras majestäters resa genom Bohuslän. Med sina små flaggor i handen samlades de nere vid Åsen, en dryg halvtimmas promenad från Rydbo. Vid äreporten där stannade de kungliga bilarne. Vår minsta, lilla Karna Thulin, blev av landshövding von Sydow buren in i drottningens bil och fick överräcka en stor bukett ängsblommor i blått och gult. Drottningen förfrågade sig med stor älskvärdhet om koloniverksamheten och barnens hälsa.
Utom den goda, rikliga maten ha barnen även denna sommar haft flera kalas. Av fru Signe Ekström f. Gisslow, fingo de i gåva 25 Kr. För denna storartade present köptes tårtor, konfekt och lemonad. Ett sällskap Odd Fellowbröder från Stenungsund, hrr Albert Andersson, Hallberg och Amundin, förde med sig kaffe, småbröd, karameller och melon. Sista söndagen var det körsbärs- och sockerdrickskalas – en gåva av Direktör Gustaf Forsberg.
Vårt förråd av kläder har i år utvidgats genom värdefulla gåvor av Lägret Gothias Beklädnadsfond. Även vår lilla boksamling har fått en tillökning genom böcker skänkta av Direktör Gustaf Forsberg.

Göteborg i Sept. 1918
Kerstin Lere.

“Med utgången af 1917 kunde styrelsen se tillbaka på en treårsperiod, som visat en stadig fortgående utveckling af den institution Odd Fellows i Göteborg har skapat i och med grundandet af sin Barnkoloni.

Tack vara brödernas förståelse och välvilja sitter nu Kolonien i skuldfritt, välomsett och välordnat eget hem och är därmed dess framtid till väsentlig grad tryggad, då man på goda grunder anser sig allt fortfarande kunna räkna på Brödernas offervillighet för Koloniens underhåll.

Visserligen hava under krigsåren omkostnaderna för barnens vistelse vid Kolonien svällt ut högst betydligt på grund af de alltjämt stegrade lifsmedelspriserna och kostnaden för 1918 visar i detta afseende rekordsiffror, hvilket ock gjort, att årsbidragen ej räckt till att täcka dessa kostnader utan har Byggnadsfonden måst tillgripas för att årets debet och kredit skulle kunna gå ihop. Å andra sidan har beträffande barnen oaktat lifsmedelsbristen kunnat uppvisas att särdeles tillfredsställande resultat af vistelsen vid Rydbo och ligger ju häri full godtgörelse för de ökade kostnaderna. Underhållskostnaden och viktökningen under 1918 framgår af nedanstående tabeller.

Emellertid hoppas styrelsen att, med den nedgång i lefnadskostnaderna som redan börjat och som i fortsättningen måste blifa ännu större, äfven Koloniens årskostnader så småningom skola återgå till mera normala siffror och således utsikterna till realiserandet af en påtänkt och önskvärd utvidgning af verksamheten närma sig förverkligandet.

Under det gångna året har å byggnaden utförts en del kompletterings- och utvidgningsarbeten till ett belopp af Kr. 472:76. Byggnadsarbetet under 1917 och 1918 har den 20 sistlidne Juni slutgiltigt afsynats och godkänts samt slutlikvidertas och står fastigheten vid årsskiftet i ett värde af Kr. 16164:64.

Äfven under 1918 har styrelsen förutom de sedvanliga årsbidragen, som under detta år lämnats af ett större antal bröder än förut, haft glädjen få mottaga synnerligen välkomna teckningar till Byggnadsfonden och följer här nedan en tablå öfver det ekonomiska resultatet af årets verksamhet samt Koloniens ställning den 31 Dec. 1918.

Styrelsen har sålunda den glädjen konstatera att Odd Fellows Barnkoloni äfven under 1918 gått framåt och ytterligare tryggats och anhåller att till alla som välvilligt behjärtat det goda syftet och bidragit till dess fortsatta förverkligande få framföra ett varmt och hjärtligt tack.

Göteborg i Januari 1919”

Tabeller

Hushållet1969:88
Ved (eget bränsle)-------
Resor, frakter, skjutsar156:22
Tvätt och rengöring10:--
Sjukvård16:93
Arvoden358:90
Inventarier15:--
Diverse45:59
Summa Kronor2572:52

 

 

 

Underhållskostnad 1918 (50 dagar)
Per barn: Kr. 85:75 – Per dag och barn: Kr 1:72

Viktökning 1918
Största: 2,7 Kg – Minsta: 0,3 Kg – I medeltal: 1,46 Kg

InkomsterUtgifter
Koloniverksamheten
Balanserat öfverskott fr.191736:56Hushållet2572:52
Div.inkomster530:50Omkostnader1075:04
Årsbidrag2980:--Inköpta invent.930:59
Räntor73:99
Brist täckt af Byggnadsfonden975:20
Kr. 4578:25Kr. 4578:25
Byggnadsfonden
Öfverskott fr. 19185665:41Utbet. för nybyggn.3664:64
Influtna teckningar1810:--Utbet. till koloniverksamheten975:20
Räntor65:22Öfverskott till 19182618:79
Kr. 7240:63Kr. 7240:63
TillgångarSkulder
Innest. i Gbgs & Bohus Läns Sparbank945:65Byggnadsfondens Konto2618:79
Kassabehållning1673:14Vinst & Förlust Konto17978:66
Fastighetens Konto16164:64
Inventarier1814:02
Kr. 20597:45Kr. 20597:45