Det hände för hundra år sedan – 1920

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1920”

Texten återges som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits. Bilden är tyvärr inte daterad och troligen av något senare datum än det aktuella året. Dock visar den hur det troligen gick till när kolonigästerna anlände till kolonin, efter att ha hämtats vid stationen. Notera också statistiken i tabellen över viktuppgång bland barnen (“Tabellarisk uppställning …”). Detta ansågs vara viktigt, då många stadsbarn på denna tid hade en undermålig kosthållning. På kolonien fick man chansen att “äta upp sig” och leva hälsosamt.

Trevlig läsning!

STYRELSEBERÄTTELSE
över
Odd Fellows Barnkolonis verksamhet under år 1920.

Över verksamheten under året 1920 får styrelsen för Odd Fellows Barnkoloni avgiva följande berättelse.

Sedan inom styrelsen tidigare väckts förslag att, med ledning av de erfarenheter som det gångna årens verksamhet givit, uppgöra en instruktion för styrelsens arbete, som dels skulle tjäna till ledning för den kommande verksamheten och dels befordra kontinuiteten i arbetet, så hade inom styrelsen uppgjorts sådant förslag, vilket i Januari blev överlämnat till Lägret Gothia. Sedan Lägret genom en särskild beredning granskat förslaget och vidtagit mindre ändringar, har detsamma av Lägret blivit fastställt.

Under året har såväl Lägret Gothia som de 5 Logerna i Göteborg höjt sina anslag till koloniverksamheten så, att densamma sammanlagt utgjort 1700:– kronor. Tack vare dessa ökade anslag och enskilda bröders offervillighet dels i penningar och dels i naturaförmåner har styrelsen även under det gångna året kunnat anordna två kolonier.

Den 1:a kolonien, som omfattade barn under skolåldern, har vistats på Rydbo 1 Juni till 7 Juli, eller 37 dagar, och den 2:a kolonien, som omfattade barn i skolåldern, 10 Juli till 19 Augusti, eller 41 dagar. I den första kolonien deltogo 24 barn, 12 gossar och 12 flickor, i andra kolonien 33 barn, 17 gossar och 16 flickor.

Till föreståndarinna för 1:a kolonien lyckades styrelsen förvärva fröken Agnes Lönner, som under flera år förestått Vasa barnhem i Göteborg. Fröken Lönner var även styrelsen behjälplig med uttagning av barnen till båda kolonierna och startade den 2:a kolonien, men kunde icke, på grund av annat, tidigare åtaget uppdrag, förestå densamma. Till föreståndarinna för 2:a kolonien antog därför styrelsen fröken Hilma Eriksson, som varit husmoder under den första kolonien. Det är styrelsen kärt att här få uttala ett varmt tack till de båda föreståndarinnorna, särskilt fröken Lönner, för den hjälp de lämnat styrelsenoch för den goda omvårdnaden av kolloniernas skyddslingar.

Som räkenskaperna icke blivit avslutade efter 1:a kolonienkan underhållskostnaden icke angivas för vardera kolonien, utan äro sammanförda i följande översikt.

Under året har inköpts 36 st. filtar och en ny Odd Fellow vimpel har skänkts till kolonien av A/B. Axel Gillblad & C:o. Bland arbeten som utförts på fastigheten må nämnas, att källaren har blivit färdig, tomte inhägnad och plantering gjord för en lekplan.

I början av November gjorde kolonien en stor förlust i det att koloniens faktotum Alfred Ekström genom olyckshändelse under arbete för koloniens räkning ljöt döden. Stor barnavän och varmt intresserad som Ekström var för koloniens verksamhet efterlämnar han minnet av en god och trogen tjänare. Hans stoft gravsattes på Grinneröds kyrkogård den 11 November i närvaro av styrelsens Ordförande, Intendent och Sekreterare.

Frid över hans minne!

Såsom synes av nedanstående har har verksamheten under året givit ett obetydligt underskott av Kr. 30:14. Den ekonomiska ställningen måste anses som god; och styrelsen tillåter sig att såväl till Lägret Gothia och samtliga Logerna i Göteborg som till alla enskilda bröder, som genom bidrag befrämjat styrelsens verksamhet, framföra sitt broderliga tack och uttrycka den förhoppningen att intresset för detta Odd Fellows arbete på människokärlekens stora arbetsfält alltjämt måtte oförminskat fortleva.

Göteborg i Februari 1921

Tabeller

Båda kolonierna
Arvoden948:--
Vedhuggning & handräckning236:25
Resor, frakter, skjutsar575:27
Inventarier35:60
Tvätt och rengöring61:--
Sjukvård28:30
Hushålls utgifter3293:35
Diverse, såsom porton, telefon m.m.19:41
Summa Kronor5197:18
Underhållskostnad pr barn & dag2:30
1:a kolonien2:a kolonien
Viktökning största2,9 Kg.4,8 Kg.
Viktökning minsta0,1 Kg.1,7 Kg.
Viktökning i medeltal1,4 Kg.3,28 Kg.
InkomsterUtgifter
Årsbidrag från Lägret och LogernaKr. 1700:--Hushålls utgifterKr. 4712:18
Årsbidrag från enskilda bröderKr. 3865:--Diverse omkostnaderKr. 1241:68
Div.inkomsterKr. 177:85
RäntorKr. 180:87
UnderskottKr. 30:14
Kr. 5953:86Kr. 5953:86
TillgångarneSkulderna
Innestående i bankKr. 1610:87ByggnadsfondenKr. 2421:77
InventarierKr. 2808:47BeklädnadsfondenKr. 1003:94
Fastigheten RydboKr. 17614:29Tillgångar över skuldernaKr. 18607:92
Kr. 22033:63Kr. 22033:63

Byggnadsfonden, som vid årets början utgjorde Kr. 2918:79, har under året genom bidrag till fonden ökats med Kr. 625:--, men minskats med kostnaden för källaren, inhägnad, lekplan m.m. Kr. 1122:02, och utgör alltså vid årets slut Kr. 2421:77.

Beklädnadsfonden, som vid årets början var Kr. 1723:94, har under året minskats med kostnaden för inköpta filtar Kr. 720:--