Det hände för hundra år sedan – 1921

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1921”

Texten återges som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket får vara som det är. När bilden är tagen vet vi inte säkert. Kanske är den från något senare datum än det aktuella året. Den speglar dock hur det troligen såg ut när stadsbarnen kom ut till sommarkolonins äventyr.

Trevlig läsning!

STYRELSEBERÄTTELSE
över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet under år 1921.

Över verksamheten under år 1921 får styrelsen för Odd Fellows Barnkoloni avgiva följande berättelse.

Under året har såväl Lägret Gothia som Göteborgs 5 Loger lämnat samma anslag till koloniverksamheten som under närmast föregående år. Ävenså har ett stort antal enskilda bröder lämnat dels kontanta bidrag och dels bidrag i naturaförmåner. Tack vare dessa understöd har styrelsen även under det gångna året kunnat anordna två kolonier.

Styrelsen har ock haft nöjet att under året mottaga av anonym givare nom. 2000:– Kronor i Svenska Tändsticksfabrikernas 7% obligationer av 1921, vilka skola särskilt bokföras och vars avkastning skall användas för barn tillhörande familjer ur kontors-, tjänstemäns- och dylika kretsar.

Av årets kolonier har den 1:sta omfattat barn under skolåldern och vistats på Rydbo 1 Juni till 7 Juli, eller 37 dagar. I kolonien deltogo 32 barn, 16 gossar och 16 flickor, av vilka dock en gosse, som fick eksem, måste hemsändas efter 11 dagar. För övrigt var hälsotillståndet uti kolonien gott.

Den 2:dra kolonien har omfattat barn i skolåldern och vistats på Rydbo 11 Juli till 22 Augusti, eller 43 dagar. I denna koloni deltogo 34 barn, 19 gossar och 15 flickor; en flicka måste dock efter 4 veckor hemresa för sjukdom och blev inlagd på Barnsjukhuset i Göteborg. Uti denna kolonien inträffade för övrigt några fall av halsfluss, så att läkare måste anlitas. De gingo dock snart över.

Föreståndarinnan har för båda kolonierna varit fröken Hilma Eriksson, som år 1920 förestod 2:dra kolonien.

Den under föregående år iordningställda lekplanen har under sommaren blivit inhängnad.

Viktökningen hos barnen framgår av följande:

1:sta kolonien
Största ökningen 3,2 kg.

minsta ökningen 0,4 kg.
i medeltal 1,8 kg.

2:dra kolonien
Största ökningen 3,0 kg.

minsta ökningen 0,1 kg.
i medeltal 1,3 kg.

De direkta kostnaderna för årets kolonier hava varit:

  • Arvoden Kr. 999:15
  • Resor, frakter och skjutsar Kr. 538:21
  • Ved, vedhuggning & handräckning Kr. 220:50
  • Sjukvård Kr. 460:70
  • Tvätt och rengöring Kr. 69:–
  • Hushållsutgifter Kr. 2304:72
  • Diverse, såsom telefon m.m. Kr. 13:50

Kronor 4605:78

Således har underhållskostnaden för barn och dag varit Kr. 1:76

Styrelsens underskrifter 1922

Tabeller

Inkomsterna under 1921 utgöra:och Utgifterna
ÅrsbidragKr. 5.265:--för årets koloniverksamhetKr. 4.605:78
RäntorKr. 153:07Diverse omkostnaderKr. 1.023:56
UnderskottKr. 388:27för underhåll av FastighetenKr. 18:--
Diverse för fastighetenKr. 159:--
Kr. 5.806:34Kr. 5.806:34

Som framgår av ovanstående överstiger utgifterna inkomsterna med Kr. 388:27, som täcks av Dispositionsfonden med undantag av Kr. 159:--, utgörande material till stängsel för lekplanen, som påföres Fastighetens Konto. - Arbetskostnader, etc. för stängslets upprättande ha påförts Omkostnads-Kontot.

TillgångarSkulder
Fastighetens kontoKr. 17.773:29Byggnadsfondens KontoKr. 20.500:--
Inventarier-KontoKr. 2.808:47Beklädnadsfondens KontoKr. 1003:94
Innestående å Göteborgs & Bohus Läns SparbankKr. 1.293:95Dispositionsfondens KontoKr. 300:42
Obligations-kontoKr. 2.000:--"Donationsfonden av den 7 Mars 1921"Kr. 2.071:35
Kr. 23.875:71Kr. 23.875:71

Under året har tillkommit en särskild donation å Kr. 2.000:--, att enligt donators förslag bokföras under benämning "Donationsfonden av 7, Mars 1921".- Ränteinkomsten under året för denna fon utgör Kr. 71:35, vadan "Donationsfondens" behållning per den 31. Dec. 1921 utgör Kr. 2071:35.
som redovisas sålunda:
2 st. Svenska Tändsticksaktiebolagets Obl. av 1921 å Kr. 1.000:-- = 2.000:--
Innestående å Göteborgs & Bohusläns Sparbank Kr. 71:35
Totalt Kr. 2.071:35.